سخنراني شب آخر ماه رمضان 96/4/4

شب آخر ماه رمضان (زيارت عاشورا ،‌وداع ماه رمضان) 96/4/4

سخنراني شب سي و ام ماه رمضان 96/4/3

شب سي و ام ماه رمضان (دعاي افتتاح) 96/4/3
بيشتر...